بازی فکری ایمهوتپ (عمارت گر مصر)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

بازی فکری ایمهوتپ (عمارت گر مصر)

داستان بازی ایمهوتپ (عمارت گر مصر):

او را یکــی از اولیــن دانشــمندان همــه چیــزدان تاریــخ بشــریت بــه حســاب مــی آورنــد، بــرای مثــال گفتــه می شــود کــه او ایمهوتپ اولین و معروفترین استاد معماری و عمارتگر مصر باستان بود. مســئول ســاخت و ســاز اولیــن هــرم در مصــر، هــرم دجســور در ســاغرا بــوده اســت. آیا شما می توانید با دستاوردهای او در ساخت و ساز بناهای مختلف در طول تاریخ رقابت کنید؟ شـما کشـتی هایـی نیـاز داریـد کـه بلوکهـا و سـنگها را بـه محـل هـای کارگاه سـاختمانی متفـاوت برسـانند ولـی شـما تنهــا کســی نیســتید کــه تصمیــم خواهیــد گرفــت کــه کجــا ایــن کشــتی ها و محموله هــا ارســال شــوند. رقبای شما نیز برنامه های خودشان را دارند و در تلاشند که از موفقیت شما جلوگیری کنند. کشــمکش و رقابــت شــدید بــر ســر ارزشــمندترین محموله هــای ســنگ درخواهــد گرفــت و بــه تاکتیک هــای هوشــمندانه و ذرهای شـانس بـرای پیـروزی نیـاز اسـت.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بازی فکری ایمهوتپ (عمارت گر مصر)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

keyboard_arrow_up